Page 5 - Verenigingsgids ZZC'20 winter 2023 webversie
P. 5

Voorwoord voorzitter     Aan onze leden, de ouders van onze leden, vrij-
     willigers en sponsoren. Voor jullie ligt een nieuw
     clubblad. Er is weer veel werk aan vooraf gegaan!  In de Kerstvakantie werden we opgeschrikt door het
     We prijzen ons gelukkig met de redactie.       plotseling overlijden van Meike te Stroet, zusje van onze
                                jeugdleden Mark en Thijs. We leven mee met dit grote
     WIJ HEBBEN ER ZIN IN, JULLIE OOK?          verlies. Aandacht is ook uitgegaan naar de teams van de
                                broertjes. Dergelijke grote verliezen maken ons stil.....
     Graag wil ik iedereen namens het bestuur een gezond,
     gelukkig en sportief 2023 toewensen. We hebben vast al  In februari zullen de voedsel- en kledingbank hun intrek
     een groot deel van jullie gezien en gesproken tijdens de  nemen in ons gebouw op de Pol. We heten hen van
     Nieuwjaarsloop en de nieuwjaarsreceptie daarna. Wat  harte welkom. Dat doen we graag door middel van een
     fijn dat we dit soort activiteiten weer mogen en kunnen  inzamelingsactie in de eerste week van februari (zie
     organiseren. Het was een feest!           ook verderop in dit blad). Jullie bijdrage van bij voorkeur
                                houdbare voedingsmiddelen of kleding kan worden
     Inmiddels heeft het bestuur het investeringsplan   ingeleverd bij de Pluimerskamp en de Pol in de eerste
     voor het komend jaar klaar. De deelplannen zullen  week van februari. Maar ook daarna is een bijdrage
     gefaseerd uitgewerkt worden en in werking gezet.   natuurlijk nog van harte welkom.
     Stapje voor stapje gaan we richting een duurzame
     vereniging, waarin flink bespaart kan worden op   We storten ons vol enthousiasme op de tweede
     de energielasten. We hebben daarbij ook jullie    seizoenshelft. Wij hebben er zin in, jullie ook?
     medewerking nodig. Het bestuur heeft bij de Club van
     100 het verzoek neergelegd een bijdrage te leveren  Met vriendelijke groet namens het bestuur van ZZC’20,
     aan de nodige investeringen. In dit blad bovendien  Yvonne Regelink, voorzitter
     informatie over onze actie “Zonnepanelen voor
     ZZC’20”. Helpen jullie mee?                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10