Page 5 - Verenigingsgids ZZC'20 Voorjaar 2024
P. 5

Voorwoord voorzitter     Beste leden, ouders van onze jeugdleden, vrijwilligers, sponsoren
     en belangstellenden. Aan het begin van de lente mogen we jullie
     een nieuw clubblad aanbieden. We zijn trots op onze redactie, die
     weer een mooie verzameling van nieuws en achtergrondinformatie
     over ZZC’20 heeft samengesteld.     Bij het schrijven van dit stukje hebben we net be-  is inmiddels binnen, volgend seizoen verwachten we
     richt gehad van het overlijden van ons erelid Henk  de wedstrijden van Heren1 en Dames1 te kunnen gaan
     Legters. We verliezen een bijzondere man bij onze  opnemen voor wedstrijdanalyse. De voorbereidingen
     vereniging. Henk was vanaf de oprichting van Zelos  zijn gestart, we zijn benieuwd!
     actief op vele fronten en we zijn hem veel dank ver-
     schuldigd. Ons medeleven gaat uit naar de familie,  Onze sponsoren zijn we natuurlijk dankbaar. Dank zij
     vrienden en bekenden. We zullen Henk missen.     jullie kunnen we week in, week uit voetballen. We hopen
                                ook jullie te ontmoeten langs het veld of in de kantine.
     De eerste seizoenshelft verliep vooral nat. We kijken  Onze vereniging biedt aan veel leden sport, plezier en
     allemaal uit naar een prachtig voorjaar. Er staan veel  gezelligheid. Een enorme groep vrijwilligers zet zich
     inhaalwedstrijden op het programma en onze activitei- dagelijks in om het voetballen bij ZZC’20 mogelijk te
     tenkalender ziet er weer veelbelovend uit. Veel om naar  maken. Wat geweldig dat we dat samen kunnen doen.
     uit te kijken! Voel je welkom op onze sportparken De  Zorgen maken we ons ook, want het blijft een uitdaging
     Pluimerskamp en De Pol, kom naar de vele wedstrijden  om genoeg vrijwilligers te vinden. Daarbij doen we een
     kijken, bezoek of doe mee met de activiteiten en proef  beroep op alle leden: help ons dit bereikbaar te houden
     de gezelligheid van onze kantine.          voor iedereen. Samen kunnen we veel, als iedereen af
                                en toe een handje helpt kunnen we blijven voetballen,
     De zonnepanelen vangen de eerste zonnestralen op,  kan onze kantine open blijven en kunnen we activiteiten
     het gras kan weer groeien en de robotmaaiers starten  blijven organiseren. Wacht alsjeblieft niet tot je gevraagd
     hun werkzaamheden. Op sportief vlak zetten we ons  wordt, maar meld je aan!
     beste beentje voor, ieder op zijn eigen niveau maar met
     plezier en inzet van ieder team. De voorbereidingen  GRAAG TOT ZIENS LANGS DE VELDEN
     voor de diverse investeringen van dit seizoen zijn in  VAN ONZE MOOIE VERENIGING.
     volle gang: de nieuwe ledverlichting voor veld 2 en veld
     6, de aanleg van de automatische beregening op De  Met vriendelijke groet namens het bestuur van ZZC’20,
     Pol, de verbreding van ons terras en de verbetering van  Yvonne Regelink, voorzitter
     de toegankelijkheid van onze kantine. De VEO-camera
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10